تیم ما

موسسین و مسئولین فنی آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی آراد

  دکتر محمد یوسف علیخانی

  استاد دانشگاه


  متخصص میکروبیولوژی پزشکی

  دکتر علیرضا زمانی

  استاد دانشگاه


  متخصص ایمونولوژی پزشکی

  دکتر رسول یوسفی

  استاد دانشگاه


  متخصص میکروبیولوژی پزشکی

  دکتر علی محمد امیری مجد


  متخصص بیوشیمی بالینی مقاله شماره 1
  مقاله شماره 2

  دکتر بهروز شیشه ئیان

  استاد دانشگاه


  متخصص ایمونولوژی و هماتولوژی پزشکی