هورمون شناسی

در بخش هورمون شناسی کلیه هورمونهای غدد درون ریز مثل هورمون های غده تیروئید ، غده فوق کلیه ، غده هیپوفیز و …. اندازه گیری می شود . اندازه گیری اندازه ویتامین ها ، تومورمارکرهای اختصاصی نیز در این بخش می شود . از حساس ترین روش های موجود و آخرین تکنولوژی های روز دنیا که روش های .کیمولومنیسانس و ایمونواوانسی می باشد که در این بخش استفاده می شود

تجهیزات بخش